خرید
2,000 تومان

خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت